Sprawozdanie na dyplomowanego 2021 pdf

Pobierz

Luty 2021 Cały okres stażu Wrzesień 2021 Wrzesień 2021 Grudzień 2021.awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się również: 1) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu .. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 r. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r. • art.9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r.poz.967 i 2245 oraz z 2019r.poz.730 i 1287] W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły • Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.funkcję opiekuna na wycieczce klasowej do Szklarskiej Poręby, zorganizowanej przez p. Katarzynę Kuśnierz.. Składa ponownie wniosek, uwzględniający oba staże.Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej z roku roku szkolnego 2019/2020 .. • Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r. Zakończenie stażu: 31 maja 2020 r. Wstęp.. W ramachSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. : ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z komisją - nowe przepisy (z 2018r.). które będą wsparciem do dalszej nauki w roku szkolnym 2020/2021.. Zakończenie stażu po 1 września 2019r.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Radomiu.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, gdzie w § 4.. To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później, - rozpoczęli staż w oparciu o .• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Zakończenie stażu przed 1 września 2019r.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychPlan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. : ocena dorobku zawodowego za okres stażu,Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego może odbyć dodatkowy staż za zgodą dyrektora szkoły, trwający 9 miesięcy.. Przygotowanie materiałów z zakresu pedagogiki specjalnej - publikacje na stronach internetowych.. Gwarancja aktualności poradników.. (2021-10-13) Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego, języka polskiego, biblioteki.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

2.Aneks do planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego dotyczący nauczania zdalnego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. • Scenariusze zajęć • Arkusz obserwacji • Sprawozdanie ze stażu Okres stażu VI 2020 VI 2021 V 2022 6.. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.. W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie .. W trakcie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego są: I. Rumińska, A. Nowatkowska, S. Puszakowska, A. Pycz- Pyczewska, K. Sujkowska.. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Na bieżąco dokonywałam oceny skuteczności własnych działań, w razie konieczności wprowadzałam zmiany w tych działaniach - w planie nauczania (modyfikacja ilości jednostek lekcyjnych poświęconych jakiemuś zagadnieniu, zmiana kolejności treści, ich zakresu, itp.), w .Grupa A. sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego..

Plan rozwoju zawodowego (2021-09-02) ... Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .1 .09.2018 w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - plan i sprawozdanie wg "starych" przepisów ( z 2013r.). Anita Stefańska.. Dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą w pracy pedagogicznej z innymi nauczycielami.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10)Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Z dniem 1 września 2020 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 47 w Sosnowcu.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. • Udział w zespole ds. pomocyNauczyciel mianowany może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie.. Staż nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego: 1. staż trwa 2 lata i 9 miesięcy; 2. nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora możePlan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Wspólne podejmowanie w zespołach koleżeńskich decyzji dotyczących działalności edukacyjnej,sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu wSPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt