Współczynnik kurtozy interpretacja

Pobierz

KWANTYLE TYP ZMIENNEJ: Ilościowa, dopuszczalna porządkowa rangowana.Corpus ID: 109805697.. Współczynnik ten jest wyliczany dla tabel krzyżowych ze zmiennymi nominalnymi.Definiuje się ją następującym wzorem:.Współczynnik skupienia (koncentracji) (kurtoza) (K) - jest miarą skupienia poszczególnych obserwacji wokół średniej.. OGRANICZENIA: Stosowana w przypadkach rozkładów symetrycznych.. Więc jednak kurtoza -4,2 ma interpretację :) I to niespodziewanie bardzo ścisłą: z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia ze zbiorem dokładnie 4 obserwacji.Nadmiar kurtozy.. Zwana również Współczynnik wskazania Fishera lub Miara Fisherasłuży do porównania badanego rozkładu z rozkładem normalnym.. Kiedy nadmiar kurtozy wynosi 0, mamy do czynienia z rozkładem normalnym lub dzwonem Gaussa.. Im wy zsza jest warto˙ s´c współczynnika´Interpretacja: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w 2 R pod wpływem zmienności zmiennych objaśniających modelu, po uwzględnieniu liczby stopni swobody Skorygowany współczynnik indeterminacji 22 1 1 T TK R22 1 uwzględnieniu liczby stopni swobody.. Interpretacja: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w 2KURTOZA.. Analiza pokazała, że związek między intymnością a komunikacją jest istotny statystycznie (r = 0,76; p < 0,001).. Interpretacja wszystkich tych współczynników jest taka sama:.od 0,50 do 1,00 - silny związek pomiędzy zmiennymi..

Im wyższa wartość współczynnika tym.

Dodatnia kurtoza nie oznacza, że cecha jest mniej zmienna.. Do obliczenia kurtozy należy obliczyć średnią i odchylenie standardowe dla zebrancyh wyników.Kurtoza - Jedna z miar rozproszenia wyników.. U zmiennych w rozkładzie normalnym kurtoza przyjmuje wartość "0" (rozkład mezokurtyczny).. Przyjmuje on wartości od 0 (brak relacji między zmiennymi) do 1.. Kurtoza nie jest miarą rozproszenia.. Mówi o tym jak bardzo wyniki są skoncentrowane lub oddalone od średniej.. Interpretacja współczynnika kurtozy w analizie danych @article{Moszczynski2003InterpretacjaWK, title={Interpretacja wsp{'o}łczynnika kurtozy .Miara zakresu, do którego występują wartości odstające.. Ze względu na swoją kompleksowość (m.in. użycie ME, Q1, Q3) wykres pudełkowy jest często używany do porównania różnych rzeczy.. W przypadku kiedy wynosi ona np. 0,55 to znaczy, że znajomość wartości jednej zmiennej redukuje błąd w przewidywaniu wartości zmiennej zależnej o 55%.. W interpretacji zatem wynik odnosimy do wartości 0.. Wartość współczynnika wyrażona jest w procentach, a jej interpretacja zależna jest od wielkości współczynnika: < 25 % - mała zmienność, (25%; 45%) - przeciętna zmienność,Wartosci współczynnika kurtozy´ K: K =3- rozkład ma taka˛koncentracje˛, jak rozkład normalny, K >3- rozkład leptokurtyczny, K <3- rozkład platokurtyczny..

Współczynnik kurtozy może przyjmować wartości zarówno ujemne jak i dodatnie.

Do wyznaczenia powyższych miar można także wykorzystać dodatek programu Excel: Analiza danych znajdujący się po prawej stronie we wstążce DANE.Ujemna kurtoza nie oznacza, że wariancja musi być większa.. Związek jest bardzo silny i dodatni, co oznacza, że kiedy rośnie wynik intymności w badanej grupie, wzrastał będzie także wynik komunikacji.. W ramach udogodnienia sprowadzono wzór do postaci, dla której kurtoza rozkładu normalnego przyjmuje wartość 0, nosi on nazwę współczynnika ekscesu \(K= rac{m_4}{s^4}-3\) Tutaj interpretacja jest podobna:Należy zauważyć, że współczynnika kurtozy nie można obliczyć dla liczby obserwacji mniejszej niż 4, ponieważ w mianowniku w takiej sytuacji pojawi się 0 (dzielenie przez O).. Kurtoza to miara koncentracji uzyskanych wyników.. Można powiedzieć, że rozkład normalny stanowi rozkład o "standardowej" wartości kurtozy.Często stosuje się inną formułę obliczania kurtozy ze względu na podane powyżej zależności od wartości 3.. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.V - symbolizuje współczynnik zmienności, S - oznacza odchylenie standardowe, - średnia arytmetyczna wartości zmiennej.. Wykazano, że na podstawie informacji o wartości kurtozy trudno jest określić kształt badanego rozkładu, zwłaszcza w przypadku gdy współczynnik kurtozy przyjmuje wartości ujemne.Współczynnik V - Cramera..

WSPÓŁCZYNNIK EKSCESU K0=K 3, gdzie K to współczynnik kurtozy.

Kurtoza dodatnia wskazuje, że w danych istnieje więcej dodatnich wartości odstających niż w przypadku rozkładu normalnego..

W przypadku rozkładu normalnego wartość statystyki kurtozy wynosi zero.

W rzeczywistości wynikiem działania tej funkcji jest eksces.. Gdy wartość ta jest większa od 0 rozkład jest wysmuklony (leptokurtyczny), a gdy wartość jest ujemna rozkład jest spłaszczony (platykurtyczny).Oba mają podobne modyfikacje (tym razem jednak dzielenie przez N-1) i dolną granicę kurtozy (wektor dwóch wartości: 0, 1) przesuniętą do -2,75.. Gdy zaś współczynnik skośności jest ujemny, rozkład ma długi kraniec z .Trzeci moment centralny (inaczej moment centralny rzędu k=3) to, zgodnie z definicją momentu centralnego, suma trzecich potęg odchyleń wartości cechy statystycznej od wartości średniej arytmetycznej, podzielona przez n, gdzie n - liczba obserwacji: = = gdzie x i to kolejne wartości cechy, zaś m to wartość średniej arytmetycznej.. Dla danych z szeregu rozdzielczego, wzór .. Kurtoza w rozkładzie normalnym wynosi 0.. "W artykule zilustrowano jak interpretowana winna być kurtoza dla rozkładów: normalnego, prostokątnego i bimodalnego.. Eksces Ponieważ wartość kurtozy dla rozkładu normalnego wynosi 3, to żeby ułatwić analizy wymyślono miarę zwaną ekscesem.Niezależnie od kierunku związku możemy zinterpretować jego siłę zgodnie z powyższym podziałem i zapisać przykładowy raport wyników: "Do odpowiedzi na pytanie badawcze wykorzystano współczynnik korelacji R Pearsona.. Zatem: K0=0- dla rozkładów o takiej koncentracji, jak rozkład normalny, K0>0- dla rozkładów leptokurtycznych,WSPÓŁCZYNNIK KURTOZY (inaczej: koncentracji lub spłaszczenia) wyraza sie˛ wzorem:˙ K = m4 s4 = 1 n å n i=1 ( xi) 4 s4: Współczynnik ten jest miara˛wzgledn˛ a˛(wielkoscia˛´ niemianowana),˛ moze wiec˛ słu˙ zy˙ c do porównania koncentracji´ ró˙znych rozkładów.. Mówi nam czy i w jakim stopniu nasze uzyskane obserwacje są skoncentrowane wokół średniej.. Są 2 główne warianty .Współczynnik niepewności - Miara ta określa błąd predykcji.. Zawiera informacje odnośnie położenia, rozproszenia i kształtu rozkładu danych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt