Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy przedszkole

Pobierz

Wykorzystanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu4) Wnioski do dalszej pracy.. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 124 dzieci.. Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy, zdobyta wiedza i umiejętności przekładająRoczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. 5.Organizować wyjścia poza teren przedszkola.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe; Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron; Rekomendacje (zalecenia), które należy uwzględnić w planowaniu działań, oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola; AD I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznejRekomendacje do dalszej pracy w przedszkolu, dotyczące: BAZY: sukcesywne doposażenie sal w inspirujące środki dydaktyczno - wychowawcze celem tworzenia nowatorskiej przestrzeni edukacyjnej oraz ogrodu przedszkolnego w nowoczesny sprzęt rekreacyjnyWnioski do dalszej pracy: należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy- wnioski do dalszej pracy..

7.wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.

Ustalenie dostosowań dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej; 4.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. 3.Zaj.korekcyjno-kompensacyjne w zakresie poprawnej wymowy.. W dalszej pracy z dziećmi należy nasilić organizację form aktywności dzieci na świeżym powietrzu, przestrzegać zasad organizacji zabaw ruchowych w poranku, po południu, prowadzić systematycznie zestawy ćwiczeń gimnastycznych z przebieraniem dzieci w odpowiedni strój, wykorzystywać sportowe pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć.Wnioski do dalszej pracy: 1.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wwniosków do dalszej pracy z dziećmi..

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Jest to inna forma komunikacji i wymaga stosowania innych metod i sposobów pracy.. Wniosek: Szkoła posiada adekwatną do potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniającą specyfikę jej pracy koncepcję pracy.. Badania przesiewowe dzieci - logopeda.. Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego .Należy pamiętać o opracowywaniu Karty Wycieczki na trzy dni przed planowanym wyjazdem i oddawanie jej do podpisu dyrektorowi przedszkola.. Cały rok.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.Wnioski do dalszej pracy z 2019/2020 r. 4.. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Przekazywanie informacji rodzicom , opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco - wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dla dzieci młodszych, opiniowanie dzieci wymagających pogłębionej diagnozy w poradni.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegowłasną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki..

Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji 6.

Przedszkole zatrudniało 12 pracowników administracji i obsługi ( 1 kierownik gospodarczy, 1 pomoc nauczyciela, 1 szef kuchni, 2 pomoce kucharza, 2 dozorców, 5 woźnych).Rekomendacje: - często pracować z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym w celu doskonalenia i poprawy zadań, z którymi uczniowie mają trudności oraz w celu kształtowania umiejętności właściwego rozplanowania zadań w ciągu 120 minut pracyIV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Ma to potwierdzenie w dokumentacji przedszkola prowadzonej przez nauczycieli.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3.. Do Przedszkola nr 334 im.. 2.Udział w zajęciach logopedycznych.. Koncepcję tworzą na ogół nauczyciele, a akceptują pozostali członkowie społeczności szkolnej.. 6.Organizować spotkania z rodzicami dzieci, którzy wykonują zawody związane z bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka.1.. Podczas nauczania zdalnego korzystamy z przeróżnych komunikatorów: skype, hangouts, jitsi meet, zoom, discord, classroom co poszerza nasze umiejętności pracy z dziećmi w sposób zdalny.. Doskonalenie mowy i wymowy dzieci..

Przedstawienie raportu z I ewaluacji - wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 2.

Przedszkole zatrudniało 13 pracowników administracji i obsługi ( 1 kierownik gospodarczy, 2 pomoce nauczyciela, 1 szef kuchni, 2 pomoce kucharza, 2 dozorców, 5 woźnych)4.Informować rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach dzieci.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. W najnowszej literaturze pojawiło się kilka zagadnień, które powinny być realizowane.. Zaopiniowanie planu finansowego na kolejny rok 2020 3.. A.Dz .rozpoznaniu uzupełnia si ę stosowne arkusze, okre śla wyniki i formułuje wnioski do dalszej pracy.. 4.Doskonalenie wymowy podczas zajęć, zabaw i w mowie potocznej i w każdej sytuacji w przedszkolu i w domu.. Współczesna pedagogika kładzie nacisk ma stosowanie odpowiednich treści, metod oraz form zadawania prac domowych.. Dostrzegalny jest proces modyfikowania koncepcji i poszukiwania własnej formuły pracy szkoły.. Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. a. treść zadawanych prac powinna być atrakcyjna i ciekawa, tak aby uczeń podjął się wykonywania .Powołany zespół opracował raport wraz z ogólnymi wnioskami z badań oraz propozycje wniosków wynikających z uzyskanej informacji jak i rekomendacje które posłużą do dalszej pracy przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.Wnioski od nauczycieli : 1.. Przedstawienie planu doskonalenia nauczycieli na rok 2020.. Sprawy różne 06.XI.2019 Godz.15.00 Koordynator .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Przedmiot ewaluacji Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 129 dzieci.. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.4) Wnioski do dalszej pracy.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .cd.. Do Przedszkola nr 334 im.. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.IV.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt